Profil

Retningslinjer i 10KCK

10KCK er en del af Køge Kommunes skolevæsen placeret på Campus Køge. Derfor vil love, regler og cirkulærer m.m., som er gældende for Folkeskolen være gældende for 10KCK.

 

Mobiltelefon

På 10KCK opbygger vi en kultur med fokus på læring og trivsel. Vores klare pædagogiske holdning er, at mobiltelefoner fjerner fokus fra netop læring og faglige progression, trivsel og fællesskab samt afklaring af uddannelsesønske. Det som er målet for eleverne i dette skoleår.

Mobilen er derfor ikke fremme i timerne. Alle klasserum har jernskabe med små rum og opladning. Eleverne medbringer egen lås, så rummet kan aflåses. Hver elev lægger sin mobil sikkert her i starten af undervisningen.

Eleverne kan bruge deres mobiler i frikvarterne.

Forældre, der har akut behov for at komme i kontakt med deres barn, bedes ringe til skolens kontor 20 54 70 20, hvor sekretær eller leder vil viderebringe besked til barnet.

 

 

Computere

Computere indgår som en naturlig del af undervisningen i alle fag. Vi arbejder med digitale læremidler, læringsplatform MinUddannelse.net mm. Som udgangspunkt medbringer eleverne deres egen computer. Alle elever har mulighed for gratis at downloade Office-Pakken med deres uni-login på www.koegeskoler.dk. Skolen har i mindre omfang mulighed for at låne computere ud.

 

Fremmøde

Fravær meddeles via sms til 51 31 52 69 senest kl. 07.00. Eleverne har som udgangspunkt lov til selv at melde sig fraværende, da det er med til at styrke deres ansvarsfølelse.

Der føres elektronisk protokol i alle undervisningstimer. Udeblivelse fra undervisning vil automatisk udløse sms til forældrene.

10KCK lægger stor vægt på, at eleverne møder til undervisningen. Det forventes, at tandlægebesøg, lægebesøg og andre aftaler planlægges uden for skoletiden, medmindre det er akut.

 

Rygning og snus

Folketinget har vedtaget følgende lov: ”§ 2.a. På folkeskolers, kommunale ungdomsskolers og ungdomskostskolers områder er tobaksrygning ikke tilladt”. Det samme gælder for Køge Handelsskoles område, hvor 10KCK ligger.

Siden 1. januar 2016 har det været forbudt at sælge snus i Danmark. Snus indeholder kræftfremkaldende stoffer og er derfor forbudt i EU. Vi betragter snus på linje med cigaretter og E-cigaretter. Snus må derfor ikke indtages på skolen. Som ved cigaretter vil eleven blive sendt hjem og forældrene ringet op.

 

Alkohol og rusmidler

Indtagelse af enhver form for alkohol, herunder lyst øl og euforiserende stoffer m.m. er ikke foreneligt med undervisning i 10.klasse. Det er gælder også ved arrangementer, studierejser, temature, ekskursioner, fester m.m. i 10KCK’s regi.

  

Digitale fotos og videooptagelser

10KCK gør brug af fotos og videooptagelser fra aktiviteter på skolen i dagligdagen. Nogle af disse offentliggøres på hjemmesiden, i dagspressen eller andre steder. I alle tilfælde vil eleverne bliver spurgt, når fotos og videoer bruges internt. Når fotos og video, som offentliggøres, bruges, vil både elever og forældre blive spurgt skriftligt.